අතින් ගෙනයන ජාතික ශාකාගාරයේ සංරක්ෂණය කර, ඇන්ඩ්රොයිඩ් ස්මාර්ට් පර්යන්තය, අතේ ගෙන යා හැකි තාප මුද්රක - ZKC