കൈയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന എ, ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ടെർമിനൽ, പോർട്ടബിൾ തെർമൽ പ്രിന്റർ - ജ്ക്ച്