ឧបករណ៍យួរដៃជា PDA, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ស្ថានីយ, ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពកំដៅចល័ត - ZKC